Tuesday, November 6, 2012

Daftar Nama-Nama Surah Dalam Al-Qur'an Beserta Artinya

Assalamualaikum, Wr.Wb 
Berikut ini saya membagikan daftar nama-nama surah dalam al-qur'an beserta artinya dan sebagai materi hafalan Tarbiyah bagi Penulis.

001. AL-FÂTIHAH (Pembukaan) 
002. AL-BAQARAH (Sapi Betina)
003. ÂLI ’IMRÂN (Keluarga Imran)
004. AN-NISÂ` (Wanita)
005. AL-MÂ`IDAH (Hidangan) 
006. AL-AN’ÂM (Binatang Ternak)
007. AL-A’RÂF (Tempat Tertinggi)
008. AL-ANFÂL (Harta Rampasan Perang
009. AT-TAUBAH (Pengampunan)
010. YÛNUS (Nabi Yunus As) 
011. HÛD (Nabi Hud As) 
012. YÛSUF (Nabi Yusuf As) 
013. AR-RA’D (Guntur) 
014. IBRÂHÎM (Nabi Ibrahim AS) 
015. AL-HIJR (Al-Hijr) 
016. AN-NAHL (Lebah
017. AL-ISRÂ` (Perjalanan Malam Hari) 
018. AL-KAHF (Penghuni Gua) 
019. MARYAM (Maryam) 
020. THÂHÂ (Thâ-Hâ, Huruf-huruf Hijaiyyah) 
021. AL-ANBIYÂ` (Para Nabi) 
022. AL-HAJJ (Haji) 
023. AL-MU`MINÛN (Orang-orang Yang Beriman)
024. AN-NÛR (Cahaya)
025. AL-FURQÂN (Pembeda) 
026. ASY-SYU’ARÂ` (Para Penyair)
027. AN-NAML (Semut)
028. AL-QASHASH (Kisah-kisah) 
029. AL-’ANKABÛT (Laba-laba)
030. AR-RÛM (Bangsa Romawi) 
031. LUQMÂN (Luqman)
032. AS-SAJDAH (Sujud) 
033. AL-AHZÂB (Golongan yang bersekutu) 
034. SABA` (Kota/Negeri Saba’/Sheba)
035. FÂTHIR (Pencipta)
036. YÂSÎN (Yâ-Sîn, Huruf-huruf Hijaiyyah)
037. ASH-SHÂFFÂT (Yang Berbaris) 
038. SHÂD (Shâd, Huruf Hijaiyyah) 
039. AZ-ZUMAR (Rombongan-rombongan) 
040. GOFIR/AL-MU`MIN (Orang Yang Beriman) 
041. FUSHSHILAT (Dijelaskan) 
042. ASY-SYÛRÂ (Musyawarah) 
043. AZ-ZUKHRUF (Perhiasan)
044. AD-DUKHÂN (Kabut/Asap) 
045. AL-JÂTSIYAH (Yang Berlutut
046. AL-AHQÂF (Bukit-bukit Pasir) 
047. MUHAMMAD (Nabi Muhammad SAW)
048. AL-FATH (Kemenangan) 
049. AL-HUJURÂT (Kamar-kamar)
050. QÂF (Qaf, Huruf Hijaiyyah) 
051. ADZ-DZÂRIYÂT (Debu Yang Diterbangkan) 
052. ATH-THÛR (Bukit) 
053. AN-NAJM (Bintang) 
054. AL-QAMAR (Bulan)
055. AR-RAHMÂN (Yang Maha Pemurah)
056. AL-WÂQI’AH (Hari Kiamat) 
057. AL-HADÎD (Besi)
058. AL-MUJÂDILAH (Yang Berbantahan) 
059. AL-HASYR (Pengusiran)
060. AL-MUMTAHINAH (Perempuan Yang Diuji)
061. ASH-SHAFF (Barisan)
062. AL-JUMU’AH (Hari Jum’at) 
063. AL-MUNÂFIQÛN (Orang-orang Munafik) 
064. AT-TAGHÂBUN (Hari Dinampakkan Kesalahan)
065. ATH-THALÂQ (Perceraian) 
066. AT-TAHRÎM (Pengharaman) 
067. AL-MULK (Kerajaan) 
068. AL-QALAM (Pena) 
069. AL-HÂQQAH (Hari Yang Pasti Terjadi) 
070. AL-MA’ÂRIJ (Tempat-tempat Naik)
071. NÛH (Nabi Nuh AS)
072. AL-JINN (Jin) 
073. AL-MUZZAMMIL (Orang Yang Berselimut) 
074. AL-MUDDATSTSIR (Orang Yang Berkemul) 
075. AL-QIYÂMAH (Hari Kiamat) 
076. AL-INSÂN (Insan, Manusia)
077. AL-MURSALÂT (Malaikat-malaikat Yang Diutus) 
078. AN-NABA` (Berita)
079. AN-NÂZI’ÂT (Malaikat-malaikat Yang Mencabut) 
080. ’ABASA (Bermuka Masam) 
081. AT-TAKWÎR (Tergulung)
082. AL-INFITHÂR (Terbelah)
083. AL-MUTHAFFIFÎN (Orang-orang Yang Curang)
084. AL-INSYIQÂQ (Terbelah) 
085. AL-BURÛJ (Gugusan Bintang)
086. ATH-THÂRIQ (Yang Datang Di Malam Hari) 
087. AL-A’LÂ (Yang Tertinggi) 
088. AL-GHÂSYIYAH (Hari Pembalasan)
089. AL-FAJR (Fajar)
090. AL-BALAD (Negeri)
091. ASY-SYAMS (Matahari) 
092. AL-LAIL (Malam)
093. ADH-DHUHÂ (Waktu Matahari Sepenggalan Naik)
094. AL-INSYIRÂH (Kelapangan)
095. AT-TÎN (Buah Tin)
096. AL-’ALAQ (Segumpal Darah)
097. AL-QADR (Kemuliaan) 
098. AL-BAYYINAH (Penjelasan) 
099. AZ-ZALZALAH (Kegoncangan) 
100. AL-ÂDIYÂT (Kuda Perang Yang Berlari Kencang) 
101. AL-QÂRI’AH (Hari Kiamat) 
102. AT-TAKÂTSUR (Bermegah-megahan) 
103. AL-’ASHR (Masa)
104. AL-HUMAZAH (Para Pengumpat) 
105. AL-FÎL (Gajah) 
106. QURAISY (Suku Quraisy
107. AL-MÂ’ÛN (Barang-barang Yang Berguna) 
108. AL-KAUTSAR (Nikmat Yang Banyak)
109. AL-KÂFIRÛN (Orang-orang Kafir) 
110. AN-NASHR (Pertolongan) 
111. AL-LAHAB (Api Yang Bergejolak) 
112. AL-IKHLÂSH (Ikhlas, Kemurnian) 
113. AL-FALAQ (Waktu Shubuh)
114. AN-NÂS (Manusia)